ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

รายละเอียดตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

* ตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ รวมถึงการตั้งหนี้
* ตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุนการซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายชำระหนี้
* ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า คำนวนต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน
* ตรวจสอบต้นทุนมาตรฐานประจำงวด และทำการวิเคราะห์เบื้องต้น เปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน และปรับปรุงผลต่าง
* ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนตรวจสอบฐานข้อมูลสูตรการผลิต BOM ประจำงวด
* ปิดบัญชีในรายการที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้า และปรับปรุงให้ถูกต้อง
* วางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน / ปี ตามนโยบายบริษัท
* ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทางบัญชี เพื่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
* ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

* เพศ ชาย/ หญิง
* อายุ 25 ปีขึ้นไป
* ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุน 2 ปีขึ้นไป
* มีความละเอียดรอบครอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์
*สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ โรงงานผลิต จ.กาญจนบุรีได้เป็นครั้งคราว