Job Openings พนักงานขับรถผู้บริหาร

About the job พนักงานขับรถผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมายในการเดินทาง

รักษาสภาพรถและความสะอาดของรถในอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

ศึกษาาเส้นทางล่วงหน้า เมื่อผู้บังคับบัญชาเดินทาง

นำรถไปเช็คสภาพเมื่อถึงกำหนดเวลา

ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาชั้นม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • สุภาพมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และขับรถตามกฎจราจร
  • สามารถใช้ google map ได้อย่างคล่องแคล้ว
  • ยินดีช่วยเหลืองานอื่นๆ นอกจากดูแลรถ เช่น งานบ้าน งานสวน ช่วยซื้อของ
  • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริการหรือเคลื่อนย้ายคาร์ซีทเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ