Job Openings Project Manager

About the job Project Manager

_________ENG version_________

EKWB is a global leader in computer liquid cooling, working with the biggest names in the computer industry and more. While the core of our company remains rooted in Komenda, Slovenia, our innovative, premium-design products are present in more than 130 countries with offices located in three continents. Due to our fast growth in global markets, we are always looking for top talent to help us shape the future of computing.

Are you an experienced Project Manager, eager to make a splash in the world of water cooling innovation? Do you possess a strategic mindset, coupled with IT solutions experience, ideally within water cooling systems? If you're ready to steer our special projects to success, then dive into this exceptional opportunity with EKWB, the forefront of water-cooling excellence.

"PROJECT MANAGER"

Location: Slovenia (Hybrid)WHAT ARE WE SEARCHING FOR:

As our Project Manager for Special Projects, you'll be the conductor of innovation, steering the strategic planning and execution of projects that redefine water cooling technology. From conception to deployment, you'll orchestrate every detail, transforming concepts into cutting-edge realities.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Engineering, IT, Business Management, or related field.
 • Proven experience in IT solutions, ideally within water cooling, with the ability to translate technology into tangible achievements.
 • Proven project management skills, with a track record of taking projects from inception to realization.
 • Preferable insight into the global water cooling systems and related technology market trends.
 • Outstanding communication skills, empowering you to lead, motivate, and collaborate across diverse teams.
 • Proficiency in project management tools and software.

Responsibilities:

Strategic Pioneering: Develop and implement short and long-term project strategies that resonate with our mission of pushing water cooling to new horizons.

IT Mastery: Leverage your experience in IT solutions, ideally within the water-cooling arena, to harness technology's potential and drive project triumph.

End-to-End Leadership: From product inception and production oversight to successful market introduction, you'll have a hand in every facet of the journey.

Global Market Acumen: Stay ahead of the curve, understanding global market trends, demands, and competition to make informed, impactful decisions.

Collaborative Symphony: Harmonize with cross-functional teams, melding R&D, engineering, production, and marketing expertise into a unified symphony of success.

Navigating Challenges: Chart your course around potential obstacles, utilizing your problem-solving prowess to keep projects on a smooth trajectory.

Culture of Innovation: Nurture a culture of constant improvement, encouraging revolutionary ideas and refining processes for optimal efficiency.

What's in Store for You:

 • A dynamic, innovation-fueled work environment, nurturing your personal and professional growth.
 • Competitive compensation package, reflective of your pivotal role in driving our projects forward.
 • The opportunity to shape and impact the global water cooling landscape, leaving an indelible mark on the evolution of technology.
 • Indefinite-term employment with a trial period
 • A pleasant and dynamic work environment with flexible hours
 • Good working conditions and the opportunity to cooperate with top experts in the industry
 • Potential for personal and professional development

Chart Your EKWB Journey:

Make your mark on water cooling history by sharing your resume and a compelling cover letter showcasing your IT solution expertise, strategic project achievements, and your affinity for the water cooling domain. Send your application to jobs@ekwb.com or apply bellow, not latest untill 10.9.2023 and set sail on a voyage of innovation and influence.

Technology. Innovation. Passion: These are the core pillars of our success, built and connected by people in our company. We are only as good as our team members and their relationships that is why we invest a lot in them.

ARE YOU READY TO PUSH THE BOUNDARIES OF WHATS POSSIBLE WITH US?About our "EK Culture":

We offer a lot of benefits to our colleagues. In addition to having a great and fun culture, our way of working is agile and so special that we call it the EK Way. We have transparent communication, e.g. Once a month, the entire company gathers at a joint monthly meeting, where innovations, launches, plans for the next month, introduction of new colleagues, etc. are presented.

Comprehensive care:

During the year, we take care of the well-being of our colleagues, we have a long-term Mens Sano and Corpore Sano program - a comprehensive approach to sports and a healthy life; both with exercise, breathing exercises, mindfulness exercises, as well as with lectures and workshops on healthy eating. Last year, we also started the "Wellbeing Wednesdays" program, which offers various workshops, department/team presentations and education on Wednesdays. During the epidemic, we organized testing regarding the content of vitamin D in the body and at the same time made sure that all colleagues also received vitamin supplements. We have provided healthy entertainment with a "package at home" several times, and we have fresh fruit available in the offices twice a week.

The best working environment:

We are building an excellent working environment in the long term, even with renovated premises. The practice of working from home and flexibility has remained even after the epidemic - we currently stick to the mandatory work at the location between Tuesday and Thursday, the other two days by agreement within the team or according to the requirements of the job.

Career development:

Our important commitment also goes towards the growth and development of each individual. There are many trainings, both internal and external. Each employee can perform an analysis of their talents according to the Gallup methodology, and all employees are included in a long-term transformation program and receive at least two workshops. We conduct annual interviews twice a year, track the progress of individuals and carry out regular salary and career promotions.

People:

And since one of the most important components of a good working environment is a team, a colleague and a leader, we can ensure that our teams are truly special and our leaders are excellent professionals with a development approach and mindset.

Innovation:

Innovation is one of our most important values. All employees actively participate in providing new, innovative ideas. Our employees are always rewarded for ideas that bear fruit.

The future is liquid-cooled. Become a part of it with EKWB!_________SLO različica_________

EKWB je več kot blagovna znamka. Smo pionirji hlajenja s tekočinami in vodilni strokovnjaki na tem področju. S 15+ leti izkušenj pri zagotavljanju inovativnih rešitev vodnega hlajenja za osebne računalnike ponosno stojimo za svojimi izdelki in si vedno prizadevamo izpolniti potrebe naših strank.

Z inovativnimi in oblikovno dovršenimi izdelki smo prisotni v več kot 130 državah sveta, poslovne prostore imamo na treh kontinentih, jedro podjetja pa ostaja v Komendi, v Sloveniji.

Z našo zagnano ekipo strokovnjakov smo uspešno presegli meje in nenehno razvijamo vrhunske izdelke, ki spreminjajo igro v industriji vodnega hlajenja.

Si izkušen/a vodja projektov, ki si želi pustiti pečat v svetu inovacij vodnega hlajenja? Te odlikuje strateško razmišljanje in imaš izkušnje na področju IT rešitev, idealno znotraj sistemov za vodno hlajenje? Če si pripravljen/a sprejeti naše inovativne projekte, se pridruži naši dinamični ekipi v Komendi na delovnem mestu

» VODJA PROJEKTOV m/ž«KAJ IŠČEMO:

Kot naš novi »Vodja projektov« boš dirigent inovacij, ki bo vodil/a strateško načrtovanje in samo izvedbo projektov. Od koncepta do implementacije boš vključen/a v vsako podrobnost in boš, znotraj posameznega projekta, vplival/a na celotne postopke in procese. Seveda brez izkušene in zavzete tesne ekipe ne gre.

Kvalifikacije:

 • Diploma iz inženiringa, informacijske tehnologije, poslovodenja ali sorodne smeri.
 • Izkušnje na področju IT rešitev, idealno znotraj vodnega hlajenja, z možnostjo prenosa tehnologije v oprijemljive projektne dosežke.
 • Dokazane veščine vodenja projektov z zgodovino izpeljanih projektov od začetka razvoja do lansiranja na trg.
 • Prednostno razumevanje globalnih tržnih trendov sistemov vodnega hlajenja in povezane tehnologije je zaželeno.
 • Odlične komunikacijske veščine, na področjih vodenje, motiviranja in sodelovanja med raznolikimi ekipami.
 • Znanja na področju analize, tehnike vstopa in razvoja trgov za prodajo tehničnih produktov.
 • Sposobnost dela z orodji in programsko opremo za upravljanje projektov.
 • Tekoče znanje angleškega jezika (višji nivo).

Odgovornosti:

Strateško pionirstvo: Razvijanje in izvajanje kratkoročne in dolgoročne strategije projektov, ki so v skladu z našo misijo premikanja meja vodnega hlajenja.

Izkušnje v IT industriji: Izkoristiti svoje izkušnje na področju IT rešitev, idealno znotraj področja vodnega hlajenja, za dolgoročni uspeh izvedenega projekta.

Vodenje od začetka do konca: Od začetka planiranja izdelka do uspešne predstavitve na trgu, boš imel/a vpliv na potek razvoja produkt in celoten proces izvedbe projekta.

Razumevanje globalnega trga: Ostati korak pred konkurenco, razumeti globalne tržne trende, zahteve in konkurenco, da boš lahko sprejel/a informirane in pomembne odločitve.

Usklajenost ekip: Uskladiti se z različnimi ekipami ter povezovati se s strokovnjaki za raziskave in razvoj, inženiring, proizvodnje ter trženja v enotno simfonijo uspeha.

Premagovanje izzivov: Obvladovati potencialne ovire, uporabiti svoje sposobnosti in izkušnje za reševanje problemov, da ohraniš projekt na pravi poti.

Kultura inovacij: Spodbujati kulturo stalnega izboljševanja, spodbujati revolucionarne ideje in izpopolnjevati procese za optimalno učinkovitost.

Kaj te čaka:

 • Dinamično okolje, polno inovacij, ki spodbuja tvojo osebno in poklicno rast.
 • Konkurenčen plačni paket.
 • Priložnost, da oblikuješ in vplivaš na globalno področje vodnega hlajenja ter pustiš pečat pri lansiranju novih produktov in tehnologij.
 • Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo.
 • Prijazno in dinamično delovno okolje z fleksibilnim delovnim časom.
 • Dobri delovni pogoji in priložnost za sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki v panogi.
 • Možnosti za osebni in poklicni razvoj.

Zakaj se pridružiti ekipi EKWB?

Smo najboljši v tem, kar počnemo, zaposlenim pa ponujamo enako priložnost da v podjetju opravljajo najboljše delo svojega življenja. Naša interna kultura temelji na agilnem delu, sproščenih odnosih, transparentni komunikaciji, razvoju kompetenc vsakega posameznika in nagrajevanju izjemnih dosežkov.

Tehnologija. Inovacije. Strast: To so temelji našega uspeha, ki jih gradijo in povezujejo ljudje v našem podjetju. Dobri smo tako, kot je dobra naša ekipa in odnosi v njej zato v njih vlagamo največ.

Želiš z nami premikati meje mogočega? Pridruži se nam!Kako se prijaviti?

Vabimo te, da pisno prijavo z obvezno navedbo delovnega mesta »VODJA PROJEKTOV« in priloženim življenjepisom in motivacijskim pismom pošlješ na jobs@ekwb.com najkasneje do 10.9.2023 oz. se prijaviš na spodnji povezavi.

O naši »EK Kulturi«:

Svojim sodelavcem nudimo zares veliko ugodnosti. Poleg tega, da imamo odlično in zabavno kulturo, je naš način dela agilen in tako poseben, da ga imenujemo EK Way. Imamo transparentno komunikacijo, npr. 1x mesečno se celo podjetje zbere na skupnem mesečnem sestanku, kjer se predstavijo novosti, launchi, plani za naslednji mesec, predstavitev novih sodelavcev itd.

Celovita skrb:

Med letom skrbimo za dobro počutje naših sodelavcev, imamo dolgotrajni program Mens Sano in Corpore Sano celovit pristop k športu in zdravem življenju; tako s telovadbo, dihalnimi vajami, vajami čuječnosti, kot tudi s predavanji in delavnicami o zdravi prehrani. Lansko leto smo začeli tudi s programom »Wellbeing Wednesdays«, v okviru katerega so ob sredah na voljo različne delavnice, predstavitve oddelkov/ekip in izobraževanja. V času epidemije smo organizirali testiranje glede vsebnosti vitamina D v telesu in obenem poskrbeli, da so vsi sodelavci dobili tudi dodatke vitamina. Večkrat smo poskrbeli za zdravo zabavo s »paketkom na domu«, 2x tedensko pa imamo v pisarnah na voljo sveže sadje.

Najboljše delovno okolje:

Dolgoročno gradimo odlično delovno okolje tudi s prenovljenimi prostori. Praksa dela od doma in fleksibilnost sta ostali tudi po epidemiji trenutno se držimo obveznega dela na lokaciji med torkom in četrtkom, ostala dva dneva po dogovoru znotraj ekipe oz. glede na zahteve delovnega mesta.

Razvoj kariere:

Naša pomembna zaveza gre tudi v smeri rasti in razvoja vsakega posameznika. Izobraževanj je veliko, tako internih kot tudi zunanjih. Vsak sodelavec lahko naredi analizo svojih talentov po metodologiji Gallup in prav vsi sodelavci smo vključeni v dolgotrajni program transformacije ter deležni vsaj dveh delavnic. Letne razgovore izvajamo 2x letno, beležimo napredek posameznikov in izvajamo redna plačna in karierna napredovanja.

Ljudje:

In ker je ena najpomembnejših sestavin dobrega delovnega okolja ekipa, sodelavec in vodja, lahko zagotovimo, da so naše ekipe res posebne, vodje pa odlični strokovnjaki z razvojnim pristopom in miselnostjo.

Inovativnost:

Inovativnost je ena naših poglavitnejših vrednot. Vsi zaposleni aktivno sodelujemo pri podajanju novih, inovativnih idej. Za ideje, ki obrodijo sadove, so naši zaposleni vedno nagrajeni.

Prihodnost je tekoče hlajena. Postanite del nje z EKWB!