Job Openings Ръководител проекти гр. София

About the job Ръководител проекти гр. София

Ръководител проекти 

 1. Планира и координира всички дейности по ръководените от него проекти; изпълнява пред-проектни проучвания и анализи; предварителна комуникация с клиенти/доставчици, технически предложения, договори с подизпълнители и поддоставчици;
 2. Координира и участва активно в изготвянето на проектните планове като план за управление на проекта, детайлен план-график, комуникационен план, план за управление на риска, финансов план и др.;
 3. Управлява използването на необходимите за проекта ресурси;
 4. Отговаря за официалната кореспонденция по проекта и комуникацията с клиента;
 5. Ативно следи за спазването на предварително зададените срокове и изисквания за изпълнението на проектите;
 6. Eфективно управлява финансовите ресурси и спазва заложените финансови рамки по проекта;
 7. Води необходимата отчетност (база данни) и изготвя доклади за изпълнението на проекта;
 8. Поддържа добри партньорски взаимоотношения с представители на други организации, партньори или страна по проектите, които ръководи;
 9. Отговаря за финансовия резултат, постигнат от възложените му проекти.

Изисквания:

 • Висше техническо образование в областта на телекомуникациите, IT или сходна специалност;
 • Опит в управлението на проекти;
 • Комуникативност и умение за координиране на дейности и екипи;
 • Познаване на съвременните информационни технологии и продукти;
 • Опит с комплексни технически решения или спецификации за големи телекомуникационни и инфраструктурни проекти;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Отлична компютърна грамотност MS Office, MS Project;
 • Сертификати PMP, Prince2, или сходен в областта на управлението на проекти;
 • Умение за работа по множество задачи и приоритизиране на задачите;
 • Аналитично мислене и способност за вземане на решения;
 • Ефективна работа и самодисциплина;
 • Лоялност към фирмата.