Privacy Policy

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА

КАНДИДАТИ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА

            Настоящото уведомление има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) да Ви информира за извършените от „Човешка сила“ БГ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражнявате, в съответствие с изискванията на приложимия от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (ОРЗД) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и другите приложими актове на ЕС и на Република България. В изпълнение на задълженията си като администратор на лични данни с настоящото „Човешка сила“ ЕООД Ви предоставя информация във връзка с обработването на лични данни.

            Във връзка със сключен между Вас и „Човешка сила“БГ ЕООД договор или респективно налични към момента и/или за минал период на договорни, преддоговорни или други отношения между Вас и „Човешка сила”БГ ЕООД, както и във връзка с извършвания от „Човешка сила”БГ ЕООД в качеството му на дружество, регистрирано като агенция за подбор на персонал по реда на Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемането на работа, подбор и кариерно консултиране за сключване на трудови/граждански договори между Вас и трети лица – работодатели, Вие ни предоставяте определени категории лични данни. Неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Ние защитаваме сигурността на Вашите данни, като сме приели политика и процеси, които да ги гарантират. Информацията по-долу се отнася до Вас, доколкото сте ни предоставили лични данни.

            Данни за Администратора

            „Човешка сила“БГ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205740423, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“, п. к. 1632, ж. к. „Овча купел 2“, бл. 9, вх. „Ж“, ет. 8, ап. 103, (наричано п-долу за краткост „Дружеството“), с предмет на дейност HR (човешки ресурси) дружество за набиране и подбор на кадри (персонал), кариерно консултиране и подпомагане сключване на договоро между работници/служители и работодатели. Основният ни приоритет е да бъдем етични и отговорни, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни.

            Основания за обработване на личните данни

            Законът позволява обработването на лични данни, ако е налице едно или повече от следните условия:

            - да изпълняваме договор, по който сме страна или ако сте предприели действия за сключване на договор с Дружеството;

            - когато е налице легитимен интерес за Дружеството;

            - когато имаме задължение, което е посочено в закон;

            - когато сте ни предоставили Вашето съгласие;

            За легитимен интерес се приема обработването на лични данни, извършвано поради икономически, търговски или друг интерес на „Човешка сила“БГ ЕООД или на трета страна, което е с преимущество над този на лицата, и обработването не накърнява правата им. Наличието на такъв интерес обаче, не изключва нашето задължение да действаме спрямо Вас честно и прозрачно, като във всеки случай ще бъде подлаган на предварителна преценка съотношението на интереса на „Човешка сила“ БГ ЕООД или трета страна и правата на лицата, чиито лични данни се обработват.

            Лични данни, които обработваме

            Лични данни, които събираме от Вас включват:

            - трите имена на лицето, единен граждански номер, дата и място на раждане, постоянен адрес, адрес за кореспонденция и други данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес);

            - данни за квалификация (образувание, обучителни курсове, стажове и други);

            - всякаква друга информация посочена в автобиографията Ви, мотивационното писмо или други документи представени от Вас или формуляри попълнени от Вас, като предоставянето не на всички данни е задължително и се прави изцяло по Ваше решение;

            - лична информация относно посещенията Ви в сайта на Дружеството – данни за местоположение, за трафик и други.

            Личните данни, които се събират могат да бъдат предоставени от Вас лично в офиса на Дружеството или на нашия уебсайт, могат да бъдат събирани от публично информационни платформи, сайтове, портали за лица търсещи работа, социални мрежи и др.

            Не събираме чувствителни лични данни като данни за религия, раса, сексуалност и т.н. Ако такава информация ни бъде изпратена, тя няма да се обработва и съхранява.

            Цел на обработване на личните данни.

            Дружеството има легитимен интерес да идентифицираме нашите клиенти, кандидати за подбор, доставчици и партньори за изпълнение основания предмет на дейност на Дружеството описан по-горе и на нормативната уредба. Личните данни се събрат с цел:

            - да встъпим (сключим), да поддържаме и да изпълним договорни взаимоотношения (напр. Договор за посредничска дейност по наем на работа съгласно Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемането на работа)

            - за спазването на приложимото законодателство (напр. спазване на Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемането на работа, законовите задължения към Агенцията по заетостта при посредничеството за наемане на работа, счетоводно и данъчно законодателство, българското и европейско законодателство).

            - извършване на подбор и кариерно консултиране във връзка сключването на трудови/граждански договори между Вас и трети лица – работодатели като за целта обработваме – заявления, искания и друг попълнени и предоставени от Вас документи и формуляри

            - Обработването на личните данни е необходимо за отговаряне на Вашите въпроси и запитвания, когато осъществите контакт с Дружеството, да Ви изпращаме информация, която считаме, че ще е интересна и полезна за Вас, за развитие и подобрение на нашите услуги и уебсайт, така че да отговаря на Вашите изисквания и нужди и по-лесно и бързо да получавате информацията, която Ви интересува.

            Личните данни, ще се обработват и с цел осигуряване защитата на „Човешка сила“ ЕООД за установяването и упражняването на правата ни. Дружеството има легитимен интерес да обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за реализирани на описани по-горе цели. Договорите и другите документи ще се архивират с оглед предвидените от българското законодателство давностни срокове. Личните данни ще се обработват при предприемане на допълнителни технически и организационни мерки за тяхната защита (напр. крайно ограничен достъп до съответните документи, въвеждане на специфични вътрешни правила относно архивирането на документи и др.).

            При извънредни обстоятелства е възможно да извършим преглед на съхраняваните (включително архивираните) лични данни за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи, както и проверки във връзка с конкретна правна претенция. Доколкото е допустимо съгласно българското законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от ръководството на „Човешка сила“БГ ЕООД на подходящо йерархично равнище.

            Дружеството не взема автоматични решения единствено по отношение на автоматичната обработка, включително профилиране, което води до правни последици за Вас или по подобен начин Ви влияе значително.

            Използване на бисквитки (cookie)

            „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. Използват се функционални, аналитични, за идентифициране и за сигурност:

            Целта на използваните бисквитките е:

            - да разпознаят потребителя в рамките на конкретна сесия

            - да контролират сигурността и правилното функциониране на уебсайта ни

            - да гарантирант, че информацията, която потребителят вижда, се вижда само от него

            Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите, както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт. В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

            Лог файлове

            Както повечето сайтове, сайтът на Дружеството събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на наше облачно пространство.

            Срок на обработване

            Гореописаните личните данни, ще се обработват активно (това включва действия извън простото съхранение). Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от взаимоотношенията, които имате с Дружеството. Когато Вие водите преговори с Дружеството и изисквате информация за предлаганите от Дружеството услуги, но не сключим договор или решите да се откажете от сключването на такъв, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за ограничен период от време – 3 година, считано от 1 януари на годината следваща годината на събиране на данните. При дадено изрично съгласие от Ваша страна личните Ви данни ще бъдат съхранявани в определения от Вас срок, който може да е по-дълъг и от посочените по-горе срокове.

            Ако сте встъпили в договорни отношение с Дружеството срокът за съхранението на личните Ви данни зависи от изпълнението и прекратяването на договорното правоотношение. Документи, съдържащи лични данни, ще бъдат съхранявани не само за срока на договора, но и в продължение на 5 години след прекратяването му. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време. При дадено изрично съгласие от Ваша страна личните Ви данни ще бъдат съхранявани в определения от Вас срок, който може да е по-дълъг и от посочените по-горе срокове.

            Разкриване на личните данни

            Ние считаме, че Вашите лични данни са конфиденциални и ценим неприкосновеността им. Отнасяме с голямо внимание към обработването на личните Ви данни, в случаите когато се налага разкриване или предоставяне им на трети страни. Разкриването на Вашите лични данни се извършва, само когато това е наложително за изпълнението на посочените по-горе цели. При обработването на личните данни в съответствие с настоящото уведомление, „Човешка сила“БГ ЕООД ще предоставя лични данни в електронна форма на едно или повече трети лица, които ще ги обработват по негово възлагане и от негово име (в качеството на обработващи лични данни). Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните инструкции на „Човешка сила“ ЕООД и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

            Възможно е предоставянето на лични данни на други обработващи лични данни, които оказват съдействие на „Човешка сила“ БГ ЕООД за постигане на целите, посочени по-горе - напр. доставчици на счетоводни или правни услуги, доставчици на услуги по внедряване и поддръжка на информационните системи, които ни съдействат за подобряване на нашите продукти и услуги и които могат да са свържат с Вас от наше име, за да Ви предложат оферта или да Ви поканят да участвате в проучвания или интервюта, държавни или общински органи и дружества, които имат законови правомощия да изискват от Дружеството да предоставим личните Ви данни, системни оператори, обслужващи плащанията по договори, компетентни публични органи в производства пред тях, трети страни работодатели търсещи кадри с Вашия профил или на друго лице, когато се изисква по закон.

            Вашите права

            Като субект на данните, Вие имате следните права: на достъп до данните, на тяхното коригиране или изтриване (правото „да бъдеш забравен“); на ограничаване на обработването на личните Ви данни; право на възражение до нас срещу легитимния интерес за обработване на личните Ви данни, на жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, п. к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, интернет сайт - www.cpdp.bgи-мейл: kzld@cpdp.bg. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето, както и оттеглянето не засяга обработването на личните Ви данни, което се осъществява на друго основание и за което не е било нужно Вашето съгласие. Можете да упражните правата си, както и да се свържете с нас във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна на горепосочения ни адрес на управление лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно, да подадете писмено заявление за достъп до информация или корекция на Вашите лични данни. Заявлението може да бъде подаден и по електронен път на ел. поща (e-mail) jobs@humanpowerbg.com при спазване на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронен подписи или да правите справки на тел. 029964054 Информация за предприетите от нас действия във връзка с постъпили от Вас искания, ще Ви бъде предоставено безплатно в срок до 30 календарни дни от получаване на Вашето искане.

            Субектите на данни, чиито данни се обработват за целите на настоящото уведомление имат право и по всяко време да направят възражение срещу това обработване. В случай, че упражнят това си право, „Човешка сила“БГ ЕООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

            Отказ за обработване на личните данни

            Съобразно обясненията в настоящото Уведомление - целта на обработка на личните данни е сключване, изпълнение на договори, реализиране описания по-горо предмет на дейност на Дружеството. Ако Вие не предоставите необходимите лични данни, когато това е задължително и необходимо за осъществяване на съответните цели, не би било възможно сключването и изпълнението на договори и предоставянето Ви на услуги, съответно не би било възможно възникването на отношения между Вас и „Човешка сила“БГ  ЕООД, съответно продължаването на вече установените взаимоотношения.