Job Description:

Responsibilities:

 • วางแผนงานในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัววัดความสำเร็จ 
 • ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลที่เกียวกับค่าจ้างและสวัสดิการ รายได้ รายหักต่างๆเข้าระบบให้ทันกำหนดเวลา 
 • ตรวจสอบรายงานข้อมูลการเบิกสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานกะ 
 • จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายหักเพื่อนำเข้าระบบ Payroll 
 • รับผิดชอบเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัคร เปลี่ยนแปลง ลาออก) และ ประกันสังคม (การขอมีบัตร เปลี่ยนรพ. เบิกเคลม ) 
 • รับผิดชอบเรื่อง Visa และ Work Permit พนักงานต่างชาติ 
 • แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้พนักงานในความดูแล 
 • ปฏิบัติงานมาตรฐาน (Common Task) ตามที่บริษัทระบุไว้สำหรับแต่ละระดับตำแหน่งงาน (Job Layer) 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ


Qualifications:

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จิตวิทยาอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (Experience, License, and other necessary job qualification) 
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office (Word,Excel,Power point) ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 • มีความละเอียดรอบคอบ, คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 • HR Analytic / Graphic program is an advantage


Work Location: KBTG Building, Changwattana, Muang Thong Thani

___________________________________________________________________________________________________

                 More info: recruitment@kbtg.tech    Tel. 02-008-1027, 02-008- 1051              

 Follow us: LINE @KBTGCareer l LinkedIn l FB: KBTGCareer l www.kbtg.tech

Working Place:

Pak Kret, Thailand