Job Openings วิศวกรเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ)

About the job วิศวกรเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ)

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลงาน และปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบควบคุม/ อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไป และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมในระหว่างการใช้งาน
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติการจัดเก็บอะไหล่และเครื่องมือเครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ ในระบบมาตรฐานต่างๆ
 • นําข้อกําหนดระบบมาตรฐานสากลทุกระบบที่โรงงานได้รับการรับรอง มาส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้พนักงานนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ทำโครงการที่มอบหมายเพื่อปรับปรุงงาน
 • มีการควบคุมงานให้เสร็จตามวันที่กำหนด
 • มีการควบคุมการใช้งบประมาณ
 • การดูแลระบบ Control System ในการต้ม เคี่ยว ปั่น
 • การหยุด จาก Control System ที่ควบคุมลูกหีบ
 • การหยุด จาก Control System ที่ควบคุมหม้อไอน้ำ
 • การดูแลระบบเครื่องมือวัด ในการผลิต
 • มีการให้ความรู้แนะนำเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์