Job Openings 10114831 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (ภูหลวง)

About the job 10114831 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (ภูหลวง)

  • เก็บตัวอย่างต่าง ๆ ตามรายการตามแผนความถี่ และเคราะห์ตัว อย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายการที่ กำหนด
  • นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณผลและออกใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัด Online โดยการปรียบเทียบผลกับค่าของห้องปฏิบัติการ
  • ร่วมค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
  • ทำงานทดลองวิจัย
  • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • นําข้อกําหนดระบบมาตรฐานสากลทุกระบบที่โรงงานได้รับการรับรอง มาส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้พนักงานนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล