Job Openings ผู้ชำนาญการด้านเทคนิค (IE)

About the job ผู้ชำนาญการด้านเทคนิค (IE)

- ติดตามงานซ่อมบำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำตาล ไฟฟ้า เอทานอล และการบรรจุภัณฑ์

- ทวนสอบ และจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

- วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางปรับปรุงเครื่องจักร และกระบวนการผลิต (KAIZEN, LEAN, 6 Sigma)

- ออกแบบ และปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

- ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต