Job Openings 10115255 - เจ้าหน้าที่บริการไร่ (ด้านอ้อยน้ำตาลมิตรภูเวียง)

About the job 10115255 - เจ้าหน้าที่บริการไร่ (ด้านอ้อยน้ำตาลมิตรภูเวียง)

  • ต้อนรับชาวไร่ ผู้รับเหมา ให้ความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และ พึงพอใจ ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ และ ให้การบริการกับเขตส่งเสริมทางด้านเอกสาร
  • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมและโครงการนำอ้อยเข้าหีบ
  • ตรวจสอบและจัดเก็บ,จัดส่ง,จัดทำ,สัญญาซื้อขายอ้อย,งบประมาณรายตัว,เอกสารจัดคิว,รายงานความก้าวหน้าโครงการ ส่งเสริม ฯลฯ