Job Openings Fertilizer Marketing and Product development

About the job Fertilizer Marketing and Product development

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน:

  • วางแผนงานทดลองสำหรับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับมอบหมาย เพื่อคัดเลือกสูตรของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและส่งต่อให้ทางบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายต่อไป
  • วางแผนดูแลแปลงทดลองทางการเกษตรในเรื่องของการให้ปุ๋ย เพื่อการเติบโตของพืชทางการเกษตร
  • วางแผนการทดลองสำหรับการปลูกพืชแบบต่างๆ โดยการควบคุมธาตุอาหารพืช

คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิทยาศาสตรเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์พัฒนาสูตรปุ๋ยหรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี 
  • มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

สามารถติดต่อสอบถามและส่งประวัติการทำงานมาที่ email : urarakj@mitrphol.com