Job Openings 10118310 - เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลเกษตรสมบูรณ์)

About the job 10118310 - เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลเกษตรสมบูรณ์)

- ตรวจสอบปริมาณการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ การใช้วัตถุดิบในการผลิต ประจำวัน

- วิเคราะห์การผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และการใช้เชือ้เพลิงต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

- จัดทำ Incident Report และรวบรวมข้อมูลการหยุดผลิต

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

- ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ พร้อมประเมินราคาการติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติตามนโยบายระบบมาตรฐานสากล ทุกระบบของโรงงาน