Job Openings Seller Content Admin / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล (6 Months Contract)

About the job Seller Content Admin / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล (6 Months Contract)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้กับผู้ขาย ให้มีรายละเอียดสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานของ Nocnoc

 - คีย์ข้อมูลในระบบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถาม ให้แก่ผู้ขายในการแก้ไขข้อมูลสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NocNoc

- ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานข้อมูลสินค้าถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมาย

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ในระดับพื้นฐานได้ (Excel/Word/Power point)

- มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล

- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

- สามารถทำงานให้บรรลุผลภายในเวลาที่กำหนด

- ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลสินค้าในระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ