Contract Lawyer

 Job Description:

1

Албан тушаал, ажлын байрны тодорхойлолт

Хуулийн зөвлөх (Гэрээ)

 

Компанийн гэрээ хэлцэл,  эрх зүйн дотоод баримт бичиг боловсруулах, хянах, бүртгэх, хэрэгжилт, нийцлийг хангуулах, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах.

Гэрээний хэлэлцээрийн шатанд оролцон менежмент хийх, зөвлөх, эрсдэл тодорхойлох

Байгуулагдсан гэрээний бүртгэл (гэрээний хугацаа, хэрэгжилт зэргийг хянах)  

Сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцлийн хяналт

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл, гэрчилгээ, бусад холбогдох бичиг баримт хянах, бүрдүүлэх  

Компанид орсон өөрчлөлтийг хянах, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх

 

 

2

Мэргэжлийн шаардлага

Хууль, эрх зүйн мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн

Хуулийн мэргэжлээр 3 ба түүнээс дээш жилийн туршлагатай

Олон төрлийн гэрээг боловсруулах, хянах, дүгнэх чадвартай

Компани, үнэт цаас, банк, санхүүтай холбогдох хууль журмуудын талаар өргөн мэдлэгтэй бол давуу тал

3

Шаардагдах ур чадвар

 

 

 

 

Гэрээ болон эрх зүйн баримт бичиг хянах болон төсөл боловсруулах чадвартай

Гэрээ байгуулахтай холбоотой гарч болох эрсдэл дээр хуулийн дүгнэлт, зөвлөмж гаргах чадвартай

Хуулийн түвшний гадаад хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал

Компьютер хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай (word, excel, powerpoint)

 

4

Бусад шаардлага

 

 

 

Харилцааны  өндөр  соёл, ёс зүйтэй

Багаар хамтран ажиллах чадвар

Идэвхи санаачлагатай хандлага

Шинийг эрэлхийлж, шинэ нөхцөл байдалд хурдан дасан зохицох

Хүнд нөхцөлд байдал зөв шийдлийг олж, зохих арга хэмжээ авах

  Required Skills:

Excel PowerPoint