Privacy Policy

UAB "Softeta" duomenų tvarkymo politika

Kandidatuodami į laisvą darbo vietą UAB Softeta (toliau – Bendrovė) Jūs sutinkate, Bendrovė tolaiau tvarkys Jūsų kandidatavimo dokumentuose pateiktus asmens duomenis, kurie pateikti gyvenimo parašyme, motyvaciniame laiške ar socialinių tinklų profiliuose, susijusius su kvalifikacija, gebėjimais ir profesiniais įgūdžiais, taip pat kontaktinius duomenis, kurie reikalingi, kad galėtume su Jumis susisiekti. Pateiktus duomenis pirmiau nurodytu tikslu saugosime 3 (trejus) metus nuo šio sutikimo pasirašymo dienos, nebent Jūs pareikalausite juos panaikinti anksčiau.

  • Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);
  • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam");
  • reikalauti, kad Bendrovė apribotų su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei tai daroma viešojo intereso labui arba tai būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);

gauti su Jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Duomenų valdytojas – AB „Softeta, juridinio asmens kodas 05617040, ddresas Kalvarijų g. 272, LT-08339 Vilnius, el.paštas [email protected], atsakingas asmuo - Pranas Šileika, direktorius. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, pranešdami apie tai duomenų apsaugos pareigūnui šiame sutikime nurodytais kontaktais. Jei taip nuspręsite, tai neturės įtakos iki atšaukiant sutikimą atlikto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.