Job Openings เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบำรุงรักษาอาคารทั่วไป (5 อัตรา)

About the job เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบำรุงรักษาอาคารทั่วไป (5 อัตรา)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน (Basic Job Purpose – Reason for the Job) :

ให้บริการ ประสานงาน ในด้าน การบริการ การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการซ่อมบำรุงรักษางานโครงสร้างต่างๆ ของ อาคาร และงานตกแต่งอาคาร ภายในพื้นที่ส่วนกลาง, สำนักงานภายในองค์กร ให้เป็นตามแผนการทำงาน เพื่อพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities) :

ปฏิบัติการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย

 • ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย

จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • Auto Door
 • Roller Shutter Door
 • Glass Door Swing

(เพิ่มเติม เกี่ยวกับงาน สี ผนัง ฝ้า พื้น)

 • ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน
 • ใช้อะไหล่และวัสดุ ตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบตาม Check list การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • รายงานการปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษา
 • นำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการในพื้นที่

การซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย

 • แก้ไขอุปกรณ์เมื่อเกิดความเสียหาย
 • ใช้อุปกรณ์เครื่องมือและ อะไหล่สำรองให้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการซ่อมของผู้รับเหมา
 • รายงานผลการซ่อมให้ผู้บังคับบัญชา

การใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม

 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
 • ดูแลเครื่องมือ และทรัพย์สินในส่วนงาน ให้พร้อมใช้งาน

ควบคุมการทำงาน

 • การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของประตู Auto Door ,Roller Shutter Door
 • การควบคุมการตรวจความเรียบร้อยพร้อมใช้งานหลังคา ,ฝ้า ,กระจก,ผนัง,เสา,พื้น ถนน,ป้าย ทั้งภายในและรอบศูนย์
 • การควบการใช้งานห้อง Work Shop
 • การควบคุมการปรับปรุงพื้นที่ ของฝ่ายก่อสร้าง
 • การควบคุมการขึ้นทำงานเหนือฝ้าเพดานภายในศูนย์
 • การตรวจรับมอบงานจัดจ้างในส่วนงาน
 • การตรวจรับมอบงานในการปรับปรุงพื้นที่
 • การตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานอื่นๆ
 • การปฏิบัติงานตามระดับความปลอดภัย
 • การตรวจสอบในพื้นที่ Event ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • การจัดทำรายงาน ประจำวัน/เดือน
 • การปฏิบัติตาม นโยบาย การทำ 5ส

ปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน*

 • แผนปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • แผนปฏิบัติป้องกันน้ำท่วม
 • แผนปฏิบัติกรณีปิดอาคาร
 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
 • แผนการปฏิบัติ เกิดเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน

สนับสนุนให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานภายในองค์กร และ ผู้เช่า

 • การให้การสนับสนุนการติดตั้งเวทีงานซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
 • การให้การสนับสนุนการติดตั้งงานของฝ่ายศิลป์
 • การให้การสนับสนุนการติดตั้งเวทีของทางการตลาดสำหรับงานพิธี
 • กาให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน
 • การให้การสนับสนุนการทำงานส่วนงาน
 • ESC
 • ปฏิบัติตาม Work Order ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของตำแหน่งงาน (Job Qualifications) :

 • วุฒิ ปวช/ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ไฟฟ้า หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • สำหรับวุฒิ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงอาคาร
 • สำหรับวุฒิ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงอาคาร
 • Microsoft office
 • AutoCAD