Job Openings เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบำรุงรักษาพื้นที่เช่าอาวุโส (2 อัตรา)

About the job เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบำรุงรักษาพื้นที่เช่าอาวุโส (2 อัตรา)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน (Basic Job Purpose – Reason for the Job) :

ควบคุม ดูแล ในด้าน การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน การบริการ ภายในพื้นที่เช่าและสำนักงานภายในองค์กร ตั้งแต่จัดทำข้อมูลและแบบงานระบบมาตรฐาน ส่งมอบพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่า ตรวจแบบ Shop Drawing ตรวจสอบการปรับปรุง ตกแต่ง งานระบบ ตรวจแบบ As-built Drawing งานระบบ ตรวจรับคืนพื้นที่เช่าจากผู้เช่า เพื่อให้ร้านค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities) :

ปฏิบัติการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
 2. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

จัดสรรทรัพยากร

 1. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของส่วนงาน
 2. ควบคุมและตรวจสอบเครื่องมือ และทรัพย์สินของส่วนงาน
 3. ปฏิบัติตามแผนพัฒนา บุคลากร
 4. ตรวจสอบอะไหล่สำรองของส่วนงาน

การปฏิบัติงาน (Operate)

 1. การตรวจรับมอบงานจัดจ้างในส่วนงาน
 2. จัดทำข้อมูลและแบบงานระบบมาตรฐานสำหรับพื้นที่เช่า
 3. ส่งมอบพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ตรวจแบบ Shop Drawing งานระบบของผู้เช่า
 5. ตรวจแบบ As-built Drawing งานระบบของผู้เช่า
 6. ตรวจรับคืนพื้นที่เช่าจากผู้เช่าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. การตรวจรับมอบงานในการปรับปรุงพื้นที่
 8. การตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานอื่นๆ
 9. การตรวจสอบรายงานประจำวัน
 10. การปฏิบัติงานตามระดับความปลอดภัย
 11. การตรวจวัดค่าฮาโมนิคส์ของหลอดไฟ LED
 12. ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

กิจกรรมส่วนเพิ่มของหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาพื้นที่เช่า

 • การตรวจรับมอบงานจัดจ้างในส่วนงาน
 • การตรวจสอบรายงานประจำวัน
 • ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การตรวจสอบ ติดตาม การทำ 5ส

เหตุฉุกเฉิน (Emergency)

 1. แผนปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 2. แผนป้องกันน้ำท่วม
 3. แผนกรณีปิดอาคาร
 4. แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับในอาคาร

การให้บริการ (Service)

 1. การให้การสนับสนุนการทำงานส่วนงาน ESC

ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของตำแหน่งงาน (Job Qualifications) :

 • วุฒิปวช.หรือ ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้าหรือช่างยนต์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้าน งานซ่อมบำรุง, งานควบคุมระบบฯ อาคาร อย่างน้อย 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน บริหารจัดการทีมงาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชามาอย่างน้อย 4 คน
 • อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านนักศึกษาวิชาทหาร
 • MICROSOFT OFFICE (EXCEL, WORD, POWER POINT)
 • AUTOCAD