Job Openings เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคไฟฟ้าบริการ (2 อัตรา)

About the job เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคไฟฟ้าบริการ (2 อัตรา)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน (Basic Job Purpose – Reason for the Job) :

 ให้บริการในด้าน ดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน การบริการ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมระบบ ภายในพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานภายในองค์กร และพื้นที่ผู้เช่า ให้เป็นตามแผนการทำงาน เพื่อให้ผู้เช่าและศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities) :

ปฏิบัติการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย

 • ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย

การซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย

 • แก้ไขอุปกรณ์เมื่อเกิดความเสียหาย
 • ใช้อุปกรณ์เครื่องมือและ อะไหล่สำรองให้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • รายงานผลการซ่อมให้ผู้บังคับบัญชา

การใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม

 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
 • ดูแลเครื่องมือ และทรัพย์สินในส่วนงาน ให้พร้อมใช้งาน

ควบคุมการทำงาน

 • การจัดทำรายงานประจำวัน
 • การปฏิบัติงานตามระดับความปลอดภัย
 • การปฏิบัติตาม นโยบาย การทำ 5ส

ปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน

 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนกลาง และการฟื้นฟู
 • แผนปฏิบัติในกรณีปิดอาคาร
 • เกิดเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน
 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับในอาคาร
 • การสนับสนุนส่วนงานควบคุมอาคารและสื่อสาร กรณีเกิดเหตุลิฟท์ค้างมีผู้โดยสารติดภายใน

สนับสนุนให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานภายในองค์กร และ ผู้เช่า

 • ปฏิบัติตาม Work Order ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของตำแหน่งงาน (Job Qualifications) :

 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์หรือ เครื่องกล
 • ใบรับรองวิชาชีพช่างไฟฟ้า
 • มีประสบกาณณ์ 1-2 ปี ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง
 • Microsoft office