Job Openings วิศวกรส่วนบริการปรับอากาศ (2 อัตรา)

About the job วิศวกรส่วนบริการปรับอากาศ (2 อัตรา)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน (Basic Job Purpose – Reason for the Job) :

ให้บริการในด้าน การซ่อมบำรุงรักษา การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการบริการ ภายในพื้นที่ส่วนกลาง, ร้านค้า และสำนักงานภายในองค์กร ตั้งแต่ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศของพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานภายใน รวมถึงร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ


ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities) :

การปฏิบัติตามมาตราฐานความปลอดภัย

 • ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย
 • ปฎิบัติตามมาตราฐานความปลอดภัย

ปฏิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • ระบบปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า
 • VSD&VAV ของระบบปรับอากาศ
 • ระบบระบายอากาศในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า
 • ระบบเติมอากาศในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า
 • ตรวจสอบตาม Check list การบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
 • นำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • ใช้อะไหล่และวัสดุ ตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนด
 • ปฎิบัติงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • รายงานการปฎิบัติบำรุงรักษาตามแผน

การซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย

 • แก้ไขอุปกรณ์เมื่อเกิดความเสียหาย
 • ควบคุมการซ่อมของผู้รับเหมา
 • รายงานผลการซ่อมให้ผู้บังคับบัญชา
 • ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่สำรองให้ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม

 • จัดการเครื่องมือ และทรัพย์สินให้พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่

การดำเนินการ

 • การควบคุมห้องเครื่องปรับอากาศ
 • การตรวจรับมอบงานจัดจ้างในส่วนงาน
 • การตรวจรับมอบงานในการปรับปรุงพื้นที่
 • การตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานอื่นๆ
 • การจัดทำรายงานประจำวัน
 • การปฏิบัติงานตามระดับความปลอดภัย
 • การควบคุมการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่ไม่เข้าระบบอัตโนมัติ
 • การตรวจสอบวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศพื้นที่ส่วนกลาง
 • การตรวจสอบระบบปรับอากาศในการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • การตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ส่วนกลาง
 • การปฎิบัติตามนโยบาย การทำ 5ส

ปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน

 • แผนปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • แผนป้องกันน้ำท่วม
 • แผนกรณีปิดอาคาร
 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ

สนับสนุนให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานภายในองค์กร และผู้เช่า

 • การบริการตรวจสอบระบบปรับอากาศพื้นที่สำนักงานและผู้เช่า
 • การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นที่ส่วนกลางสำนักงานภายในองค์กรและผู้เช่า
 • การบริการอบโอโซนพื้นที่สำนักงานและผู้เช่า
 • การให้การสนับสนุนการทำงานส่วนงาน ESC
 • ปฎิบัติตาม Work Order ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
 • สนับสนุนงานปรับปรุงผู้เช่า

ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของตำแหน่งงาน (Job Qualifications) :

 • เพศชาย วุฒิ ป.ว.ช ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,หรือ เครื่องกล
 • ใบรับรองวิชาชีพช่างปรับอากาศ ,ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 2 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
 • Microsoft office