Job Openings ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสุขาภิบาลและดับเพลิง (2 อัตรา)

About the job ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสุขาภิบาลและดับเพลิง (2 อัตรา)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน (Basic Job Purpose – Reason for the Job) :

ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วางแผน ในด้าน การซ่อมบำรุงรักษา การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการบริการ ตั้งแต่ ระบบน้ำดี,ระบบดับเพลิง,ระบบก๊าซ,ระบบน้ำเสีย,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบบำบัดน้ำรีไซเคิล,ระบบน้ำพุ/น้ำตก ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและเป็นตามแผนการทำงาน , พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ชำรุดให้กลับมา พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ


ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities) :

ปฏิบัติการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย

 • ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย

จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • Cold Water System
 • Fire Protection System
 • Gas System
 • Waste Water Treatment Plant System
 • Waste Water System
 • Rain Leader System
 • Water Reuse Plant
 • Water Feature
 • พิจารณาการจัดทำบัญชีรายชื่อ เครื่องจักร
 • พิจารณาการจัดทำแผนการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม
 • ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบ Check list การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • วิเคราะห์แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • กำหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • กำหนดเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน

การซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย

 • จัดทีมงานเข้าแก้ไข
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและ อะไหล่สำรอง
 • ติดตามผลการซ่อมที่ดำเนินการเอง
 • ขออนุมัติงบประมาณการซ่อม และการจัดจ้างผู้รับจ้าง
 • คัดเลือกผู้รับจ้าง
 • ติดตามผลการซ่อมของผู้รับจ้าง

จัดสรรทรัพยากร

 • จัดทำแผนการลุจำหน่าย
 • การบริหารจัดการเครื่องมือ และทรัพย์สิน
 • จัดทำแผนการบริหารด้านความปลอดภัย

กิจกรรมส่วนเพิ่มของหัวหน้าส่วน

 • การวางแผนงบประมาณ
 • การจัดกำลังพลตามแผนงบประมาณ
 • อนุมัติและควบคุมการทำงานล่วงเวลา การลาต่างๆ ของพนักงาน
 • อนุมัติเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
 • อนุมัติเอกสารการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
 • จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
 • จัดให้มีการพัฒนา บุคลากรตามแผน

กำกับดูแลการควบคุมการปฏิบัติงาน

 • กำกับดูแลการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้
 • กำกับดุแลควบคุมการใช้งานห้องเครื่อง
 • กำกับดูแลการตรวจรับมอบงานจัดจ้างในส่วนงาน
 • กำกับดูแลการตรวจรับมอบงานในการปรับปรุงพื้นที่
 • กำกับดูแลการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานอื่นๆ
 • กำกับดูแลการจัดทำรายงาน
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระดับความปลอดภัย
 • ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบ ติดตาม การทำ 5ส
 • กำกับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตก๊าซประจำปีและการเปลี่ยนแปลงแบบ
 • กำกับดุแลเอกสารเกี่ยวกับมลพิษยื่นส่งหน่วยงานของรัฐ
 • ตรวจสอบกำกับดูแลการจัดทำข้อมูลหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน

 • แผนปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • แผนป้องกันน้ำท่วม
 • แผนกรณีปิดอาคาร
 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุก๊าซรั่วในพื้นที่ส่วนกลาง
 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุท่อเมนน้ำดีรั่วในพื้นที่ส่วนกลาง
 • แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุท่อเมนน้ำเสียรั่วหรืออุดตันในพื้นที่ส่วนกลาง

สนับสนุนให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานภายในองค์กร และ ผู้เช่า

 • การบริการตรวจสอบระบบก๊าซ ภายในร้านค้า
 • สนับสนุนงานปรับปรุงของผู้เช่า
 • การบริการตรวจสอบบ่อดักไขมันของร้านค้า
 • ให้การสนับสนุนส่วนงานพลังงาน
 • การให้การสนับสนุนงานส่วนงาน ESC

ปฤบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของตำแหน่งงาน (Job Qualifications) :

 • วุฒิ ป.ว.สขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์หรือ เครื่องกล
 • ใบรับรองวิชาชีพช่างไฟฟ้า, ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
 • ป.ว.ส.อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารงานซ่อมบำรุง ระบบเครื่องกล
 • ป.ตรี อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารงานซ่อมบำรุง ระบบเครื่องกล
 • Microsoft office
 • AutoCAD