Job Openings เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและดับเพลิง (5 อัตรา)

About the job เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและดับเพลิง (5 อัตรา)

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน (Basic Job Purpose – Reason for the Job) :

ให้บริการในด้าน การซ่อมบำรุงรักษา การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการบริการ ภายในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานภายในองค์กร ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆที่ส่วนงานรับผิดชอบอยู่ บริการแก้ไขปัญหางานต่างๆในพื้นที่เช่า เพื่อให้ร้านค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities) :

การปฏบัติตามมาตราฐานความปลอดภัย

 • ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย
 • ปฎิบัติตามมาตราฐานความปลอดภัย

ปฏิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • Cold Water System
 • Fire Protection System
 • Gas System
 • Waste Water Treatment Plant System
 • Waste Water System
 • Rain Leader System
 • Water Reuse Plant
 • Water Feature
 • ตรวจสอบตาม Check list การบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
 • นำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • ใช้อะไหล่และวัสดุ ตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนด
 • ปฎิบัติงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • รายงานการปฎิบัติบำรุงรักษาตามแผน

การซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย

 • แก้ไขอุปกรณ์เมื่อเกิดความเสียหาย
 • ควบคุมการซ่อมของผู้รับเหมา
 • รายงานผลการซ่อมให้ผู้บังคับบัญชา
 • ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่สำรองให้ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม

 • จัดการเครื่องมือ และทรัพย์สินให้พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่

การดำเนินการ

 • การควบคุมห้องชาร์ประปา
 • การตรวจรับมอบงานจัดจ้างในส่วนงาน
 • การตรวจรับมอบงานในการปรับปรุงพื้นที่
 • การตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานอื่นๆ
 • การจัดทำรายงานประจำวัน
 • การปฏิบัติงานตามระดับความปลอดภัย
 • การตรวจสอบพื้นที่ห้องเครื่องประจำวัน
 • การปฎิบัติตามนโยบาย การทำ 5ส
 • ควบคุมการทำงานของระบบให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้

ปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน

 • แผนปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • แผนป้องกันน้ำท่วม
 • แผนกรณีปิดอาคาร
 • แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ

สนับสนุนให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานภายในองค์กร และผู้เช่า

 • การจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ-ก๊าซของร้านค้าเช่า
 • การตรวจสอบระบบก๊าซในพื้นที่เช่า
 • การตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ให้แสงสว่างฉุกเฉิน
 • การให้การสนับสนุนการทำงานส่วนงาน ESC
 • ปฎิบัติตาม Work Order ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
 • สนับสนุนงานปรับปรุงผู้เช่า

ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของตำแหน่งงาน (Job Qualifications) :

 • วุฒิ ป.ว.ช ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์หรือ เครื่องกล
 • มีใบประกอบผู้ปฏิบัติงานในสถานีจ่ายก๊าซ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
 • Microsoft Office