Job Openings Department Manager of Mechanical and Electrical Engineering

About the job Department Manager of Mechanical and Electrical Engineering

  • วางแผนจัดระบบงาน ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบและบริหารงานในฝ่าย เกี่ยวกับการตรวจวัดอุณหภูมิคุณภาพอากาศ ตัวอาคาร,ระบบน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
  • ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรให้ทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน
  • อบรมและพัฒนาพนักงานฝึกฝนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายบริษัท