Terms And Conditions

Hi {{candidate_full_name}},

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ("บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของท่านในข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งถูกระบุหรือสามารถถูกระบุได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ได้รับจากท่าน เราเข้าใจว่าท่านประสงค์จะได้รับความคุ้มครองในระดับที่จำเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยกำหนดไว้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปนอกประเทศไทยอย่างไร ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้เราเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่เราจะเข้าทำสัญญาว่าจ้าง/ร่วมงานกับท่าน และเพื่อดำเนินการในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง/การร่วมงานกับท่านต่อไป รวมถึง และไม่จำกัดเฉพาะการจ่ายเงินให้ท่านหรือให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานปัจจุบัน และ/หรือ อดีตพนักงาน และผู้รับจ้างที่ไม่ได้เป็นพนักงานของเรา ("ท่าน" หรือ "ของท่าน") อย่างไรก็ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง/การร่วมงานกับท่าน

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ หากเราเห็นว่าเหมาะสมโดยอาจจะแจ้งให้ทราบ หรือไม่มีการแจ้งก็ได้  ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว นอกจากนี้เราจะมีการแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงที่สำคัญที่ทำกับนโยบายนี้

1.            ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมเราอาจเก็บรวบรวม รักษาและใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่าน หรือ แหล่งข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือจากบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของเรา บริษัทอื่น พันธมิตรทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างเรา  ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน สาขาที่ท่านทำงาน หรือสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับจากเรา และภายในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

1)        ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด กรุ๊ปเลือด น้ำหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานโดยย่อ (CV) ความสามารถทางภาษา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบรับรองวิชาชีพ หลักฐานการทำงานที่ผ่านมา ข้อมูลในบัตรที่ทางรัฐบาลออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน บัตรคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน ประเภทของบ้าน (เช่น บ้านของตัวเอง บ้านเช่า หอพัก หรือ การพักอาศัยกับญาติ) รายละเอียดในใบขับขี่ เอกสารระบุตัวตนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน) เอกสารและสถานะในการเข้ารับราชการทหาร สถานภาพการสมรส รูปภาพ บันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รายละเอียดของยานพาหนะ (เช่น สำเนาสมุดทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ และสี) ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการตรวจสอบภูมิหลัง ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลักฐานสัญญาประกันการทำงาน

2)        ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE ID) และชื่อบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นของท่าน

3)        ข้อมูลเกี่ยวกับการว่าจ้าง เช่น ใบสมัครงานของท่าน ประเภทของการว่าจ้าง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาของสัญญา ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง แผนก บริษัทเดิม สถานที่ทำงาน ชั้นที่ทำงาน ตราสินค้า และ/หรือประเภทสินค้าที่ท่านขาย ชั่วโมงทำงาน เอกสารบันทึกเวลา (เข้างาน และเลิกงาน) คำขอเข้าถึงศูนย์ข้อมูล หมายเลขประจำตัวพนักงาน นามบัตร วันเริ่มทำงาน บันทึกหลักฐานการว่าจ้างปัจจุบัน หนังสือรับรองการทำงาน ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการลา เหตุผลในการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง และ/หรือการลาออก ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

4)        รายละเอียดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ เช่น เงินเดือน ค่าแรง เบี้ยเลี้ยงของท่าน หนังสือรับรองเงินเดือน หมายเลขประจำตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เช่น การถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครั้งล่าสุด จำนวนเงินที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ความสามารถในการชำระเงินกู้ที่แบ่งชำระเป็นงวด ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลการหักลดภาษี เงินบำนาญ ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสวัสดิการกู้ยืม (เช่น เหตุผลในการขอกู้เงิน จำนวนเงินที่ขอกู้ยืม ข้อมูลการชำระคืนเงินกู้ งวดชำระ) หนี้ที่มีอยู่/ค้างชำระอยู่ คำขอเงินกู้กรณีฉุกเฉิน เอกสารประกอบคำขอเงินกู้กรณีฉุกเฉิก (เช่น ทะเบียนบ้านของบ้านที่ได้รับความเสียหาย เอกสารแสดงสิทธิของพนักงานที่จะอยู่อาศัยในทรัพย์สินดังกล่ว เอกสารหลักฐานพิสูจน์ความเสียหายจริง และจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ)

5)        ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องทางวินัย รายชื่อพนักงานซึ่งกระทำฝ่าฝืนกฎระเบียบ/กฎข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ผลการสำรวจพนักงาน  บันทึกทางวินัย และบันทึกข้อร้องเรียน

6)        ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น บุคคลอ้างอิงของท่าน คนค้ำประกันการทำงาน (รวมทั้ง ข้อมูลแหล่งรายได้ของคนค้ำประกัน) ชื่อบิดามารดาของท่าน ชื่อคู่สมรสของท่าน ทะเบียนสมรส จำนวนผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่าน สูติบัตรของผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวที่เก็บรวบรวม อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงาน คำสั่งศาลแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้จัดการมรดก ข้อมูลสมุดบัญชี สถานที่ทำงาน และ ข้อมูลอื่นๆ)

7)        ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (เช่น การตรวจสุขภาพก่อนว่าจ้าง และการตรวจสุขภาพประจำปี ผลการทดสอบสารเสพติด ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ) และประวัติอาชญากรรม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา (เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับท่าน เป็นต้น) กรุณาแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบด้วย และ/หรือขอความยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้อง

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือกฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น

กิจการของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ผู้เยาว์ และเราไม่ได้มีเจตนาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถที่มีความประสงค์จะเข้าเป็นพนักงาน/ทำงานร่วมกับเรา ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้พิทักษ์ของท่านก่อนจะติดต่อกับเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเมื่อจำเป็นต้องได้รับความยินยอม หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้เจตนา  เราจะลบข้อมูลนั้นทิ้งทันทีหรือประมวลผลเฉพาะกรณีที่เราสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

2.            เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1          วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

              1) เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์: เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน

              2) ศาสนา: เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน และการจัดสรรสวัสดิการ (เช่น การจัดเตรียมอาหาร การให้วันหยุดทางศาสนา)

3) ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อประมวลผลก่อนว่าจ้างเป็นพนักงาน/ร่วมงานด้วย การทดสอบหาสารเสพติด การให้ความดูแลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน การจัดให้มีแผนตรวจสุขภาพประจำปี และการวิเคราะห์การดูแลสุขภาพของพนักงาน

4) ข้อมูลชีวภาพ: เพื่ออนุญาตให้เข้าออกพื้นที่หวงห้าม และบันทึกการเข้างานและการลาหยุด

5) ประวัติอาชญากรรม: เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับเข้าทำงาน/การร่วมงาน การบริหารจัดการภาพลักษณ์ของบริษัทฯ การจัดทำประวัติบุคคลต้องห้าม และวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.2          วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศัยฐาน (1) การปฏิบัติตามสัญญาเพื่อเริ่มหรือทำตามสัญญาว่าจ้าง/การร่วมงานกับท่าน (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายของเรา (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์อันสำคัญเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ การใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หากท่านเป็นผู้สมัครงาน เราจะอาศัยฐานทางกฎหมายข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

           เพื่อประมวลผลการสมัครงานสำหรับ การฝึกงาน การทำงานรายชั่วโมง  หรือการเข้าเป็นพนักงานของท่าน

           เพื่อยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ

           เพื่อประเมินการสมัครงานและให้คะแนนผู้สมัครเพื่อตัดสินใจว่าจ้าง

           เพื่อทำการประเมินความเหมาะสม

           เพื่อเข้าทำสัญญาว่าจ้าง และการปฐมนิเทศ

           เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน และเพื่อเสนอเงินคืน

        เพื่อตรวจสอบประวัติในกรณีที่เสนอตำแหน่งให้ท่านทำงานกับเรา

        เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ท่านกำหนดให้เราติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

         

หากท่านเป็นพนักงานหรือผู้รับจ้างที่ไม่ได้เป็นพนักงานของเรา เราจะอาศัยฐานทางกฎหมายข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

1)    วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง/การร่วมงาน: ตรวจสอบประวัติของพนักงาน ขั้นตอนการรับเข้าทำงาน (เช่น การตัดสินใจว่าจ้าง การคัดตัวผู้ผ่านการคัดเลือก และ/หรือการเปลี่ยนประเภทของสัญญา) เข้าทำสัญญาและบริหารจัดการการว่าจ้าง/การร่วมทำงานกับท่าน กระบวนการรับเข้าทำงานและต้อนรับพนักงาน (เช่น ปฐมนิเทศพนักงาน) การทำป้ายชื่อและออกบัตรประจำบัตรพนักงาน ออกตั๋ว/บัตรจอดรถพนักงาน ออกใบรับรองงาน ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติในการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับการว่าจ้าง ให้สิทธิหรือยกเลิกสิทธิพนักงานในการเข้าออกพื้นที่หวงห้ามบางแห่ง ติดตามตรวจสอบการทำงาน ประเมินผลการทำงาน (เช่น ปริมาณงาน คุณภาพงาน) และการประเมินอื่นๆ (เช่น ความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย) การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการทำรายงานการตรวจสอบ การเก็บรักษาบันทึกของพนักงานและที่ปรึกษา การเก็บรักษาประวัติการเข้างาน การเก็บรักษาประวัติการลา (เช่น ลาหยุด ลาเพื่อไปติดต่อธุรกิจ หรือลาคลอดบุตร) การจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การเลิกสัญญาว่าจ้าง/สัญญาจ้างงาน

2)    การยืนยันตัวตน และการพิสูจน์ตัวบุคคล: เพื่อพิสูจน์ ระบุ และยืนยันตัวท่าน หรืออัตลักษณ์ของท่าน

3)    เพื่อจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: จ่ายเงินเดือนและค่าแรง พิจารณาเงินเดือน การหักลดภาษี กำหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม จ่ายเงินปันผล ให้เงินบำนาญ ชำระคืนค่าใช้จ่าย คืนค่ารักษาพยาบาลและค่ายา จัดหาสวัสดิการเงินกู้ รวมทั้งเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการรักษาพยาบาล เงินกู้สำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ ค่าซ่อมแซมบ้าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ การให้ซิม ให้บัตรรางวัลของบริษัทโดยให้ส่วนลดแก่พนักงาน จัดทำประกันภัย ชำระเงินชดเชย จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงาน

4)    เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน: การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจ/งาน ออกหนังสือยืนยันสถานะความสัมพันธ์ในการว่าจ้าง/การร่วมงานกับท่าน เรียกประชุม เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท

5)    การวิเคราะห์และศึกษาข้อมูล: เช่น การวิเคราะห์ผลการทำงานของพนักงาน การศึกษาประเด็นที่กำลังอยู่ในกระแส การศึกษาชั่วโมงการปฏิบัติงานตามปกติ วิเคราะห์รายได้และผลประโยชน์ของบริษัท

6)    วัตถุประสงค์ในการประกอบการ: วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการขาย การตรวจสอบและการทำบัญชี บริหารจัดการการลาหยุด บริหารจัดการ และจัดสรรกำลังคน การบริหารจัดการทรัพยากรและวัสดุ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ดำเนินการทางวินัยกับการพนักงาน และดำเนินการเรื่องการร้องเรียนของพนักงาน รวมทั้งทำการตรวจสอบ สอบสวนเป็นการภายใน การเก็บค่าปรับ และการลงโทษประเภทอื่น จัดการให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

7)    ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามข้อบังคับ และภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: ปฏิบัติภาระหน้าที่ทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับใช้กฏหมายเมื่อเราเห็นว่าเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่จะดำเนินการเช่นนั้น และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการพิจารณา คำสั่งของทางราชการดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ (เช่น ISO) และ จัดการเรื่องการชำระภาษี

8)    ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ

การที่ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการบางประการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง/การร่วมงานกับท่านได้ และในบางกรณีเราไม่สามารถตกลงว่าจ้างท่าน/หรือร่วมงานกับท่าน หรือมีการว่าจ้างท่านให้ทำงานกับเรา/ร่วมงานกับเราต่อไป เราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากท่าน

3.            บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกต่อไปนี้ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ท่านสามารถเข้าดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมถึงวิธีการที่บุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

3.1          กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

ในฐานะที่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์อาจสามารถเข้าถึงหรือแบ่งปันข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และทำให้บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์สามารถยึดถือตามความยินยอมที่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้มา รายชื่อบริษัทและขอบเขตงานภายในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์มีดังนี้

No.

Name

Functions

1.              

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย โดยมีบริษัทในเครือ ดังนี้:

SPW และบริษัทในกลุ่มได้ประกอบธุรกิจ และ ดำเนินการพัฒนากธุรกิจประเภทต่างๆดังนี้

1.       ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มีการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ร้านค้าปลีกในพื้นที่ศูนย์การค้าและสำนักงานเช่น Siam Center, Siam Discovery, Siam Paragon, ICONSIAM and Siam Piwat Tower เพื่อให้ใช้นำเสนอพื้นที่การทำงาน ศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี วิถีชีวิตและสันทนาการ ที่ดึงดูดผู้เช่าระดับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.       ร้านค้าปลีก

      มีการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง สินค้านำเข้าและร้านค้าปลีกโดยมุ่งหวังไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสยามพิวรรธน์ด้วยข้อเสนอพิเศษและข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นใหม่ๆ ได้แก่ Loft, The Selected, The Wonder Room, ODS, CAZH, ȦLAND, Absolute Siam, Iconcraft, JSM, และ  7-11

3.       การสื่อสารการตลาด

      มีการดำเนินงานทางการตลาด การสื่อสารการตลาด การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล การโฆษณา การทำโปรโมชัน งานกิจกรรมระดับโลก และบริการประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ประกอบไปด้วย  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       (e-commerce) แอปพลิเคชันสำหรับการตลาดออนไลน์ โปรแกรมสะสมคะแนน และการจัดการบัตรของขวัญ (gift card)

4.       สถานที่จัดงาน

      ให้บริการเช่าพื้นที่ห้องโถงสำหรับจัดกิจกรรม และการจัดการงานกิจกรรม คอนเสิร์ต นิทรรศการ และการประชุมที่ Royal Paragon Hall

5.       ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม

      มีการค้าปลีกอาหาร และ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ "My Kitchen" ตั้งอยู่ที่ Siam Discovery

6.       ธุรกิจ Outlet

      มีการดำเนินกิจการเอาท์เล็ท Siam Premium Outlets Bangkok ซึ่งถูกก่อตั้งและดำเนินการร่วมกันระหว่าง Simon Property Group และกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

7.       บริหารจัดการอาคาร

      มีการให้บริการความปลอดภัย ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การเพิ่มผลิตผลของสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เช่า

 

บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง  จำกัด (SPH)

บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (PRH)

บริษัท สยาม รีเทล คอนวีเนียนซ์ จำกัด (SRC)

บริษัท สยาม สเปเชียลลิตี้ จำกัด (SST)

บริษัท สยาม ซีเล็คเต็ด จำกัด (SSC)

บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ รีเทล จำกัด (DCR)

บริษัท ไพร์ม รีเทล จำกัด (PRC)

บริษัท ซูพรีโม จำกัด (SPM)

บริษัท ดิจิมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (DGM)

บริษัท ซูพรีโม มีเดีย จำกัด (SMM)

บริษัท ไพรมอล รีเสิร์ช จำกัด (PMR)

บริษัท สยาม กูร์เมต์ โฮลดิ้ง จำกัด (SGH)

บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ คิทเช่น จำกัด (DCK)

บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (IRH)

บริษัทไอคอนสยาม จำกัด (ICON)

บริษัทไอคอนสยาม รีเทล จำกัด (IRC)

บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จำกัด (TIV)

บริษัท ไอซีเอส จำกัด (ICS)

บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์ แอสเสท โฮลดิ้งส์ จำกัด (CAH)

บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (SRH)

บริษัท ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด (ISC)

บริษัท ภาคภูมิแผ่นดิน จำกัด (PPP)

บริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จำกัด (SPS)

บริษัท ลาดกระบัง เรสซิเดนท์ จำกัด (LBR)

บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (SPD)

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (RPE)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์ ฟอร์ซ จำกัด (SPF)

บริษัท สยามโปรเฟสชั่นแนล แมเนจเม้นท์ จำกัด (SPT)

บริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SAM)

บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด (SEC)

2.              

บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด ("SPR"), บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย โดยมีบริษัทในเครือ ดังนี้:

SPR ร่วมกับบริษัทในเครือดำเนินกิจการดังต่อไปนี้:

1.       ห้างสรรพสินค้า - มีการดำเนินงานห้างสรรพสินค้าพารากอนที่ Siam Paragonประกอบไปด้วยร้านค้าที่โดดเด่น เช่น Gourmet Market, Shoes & Bag Salon, Paragon Venue, Be Trend, Paragon Men, Power Mall และ Paragon Living

2.        ศูนย์อาหาร - มีการดำเนินงานศูนย์อาหาร และให้เช่าพื้นที่ในศูนย์อาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับได้

บริษัท  เอส พี อาร์ ฟู้ด ซิตี้ จำกัด

บริษัท พารากอน ฟู้ด ฮอลล์ จำกัด

3.

บริษัท ทรู ไอคอนสยาม จำกัด ("TIC")

 

TIC ให้บริการเช่าพื้นที่ห้องโถงสำหรับจัดกิจกรรม และการจัดการงานกิจกรรม คอนเสิร์ต นิทรรศการ และการประชุมที่ TRUE ICONSIAM Hall

4.

บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด ("SRV")

SRV ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อ Blue by Alain Ducasse

5.

บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด ("STK")

STK ดำเนินห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อ Siam Takashimaya ที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดของห้างสรรพสินค้าไทยและ Takashimaya ของญี่ปุ่น โดยตั้งอยู่ที่ ICONSIAM

6.

บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ICR1)

ICR1 ดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่

อาศัย ได้แก่ Magnolias Waterfront Residences ICONSIAM

7.

บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ("ICR2")

ICR2 ดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ได้แก่ Mandarin Oriental Residence

8

บริษัท ดิ ไอคอน โปรเฟลชั่นแนล แมเนจเม้นท์ จำกัด (“IPM”)

IPM ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการอาคาร และ อสังหาริมทรพย์

ประกอบธุรกิจด้านการริการรักษาความปลอดภัย ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การเพิ่มผลผลิตจากสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริหารงบประมาณ ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ เสริมสร้างความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าของร่วมในอาคารชุด

 

3.2          ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อประกอบธุรกิจแทนเราหรือช่วยเราในการประกอบธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้ให้บริการของเราหรือผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ธนาคารและสถาบันการเงิน (2) ผู้จัดงาน (3) ผู้ให้บริการโทรคมมาคมและบริการติดต่อสื่อสาร (4) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (5) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (6) บริษัทประกันภัย (7) ผู้ให้บริการบริหารจัดการความเสี่ยง (8) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ สื่อดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (9) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (10) บริษัทสำรวจความคิดเห็น (11) ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมและฝึกสอน (12) ผู้ให้บริการตัดชุดเครื่องแบบพนักงาน

ในการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการในการให้บริการ และเราได้ขอบุคคลดังกล่าวว่าไม่ให้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการที่เราทำงานด้วยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3.3          พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราเนื่องจากเราอาจจะร่วมมือกับพันธมิตรดังกล่าวในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้าของเรา

3.4          บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนดไว้

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือภาระหน้าที่ตามข้อบังคับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็นต้องกระทำตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือภาระหน้าที่ตามข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคลใด หรือเพื่อค้นหา ป้องกัน หรือจัดการปัญหาการฉ้อโกง ความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.5        ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาอื่นซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา และในการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี

3.6          ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือภาระหน้าที่

ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ โอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.            การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลเดียวกัน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและผู้ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมหรือมีข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องให้ความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

5.            ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอข้อมูลดังกล่าว และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของเรา อย่างไรก็ตามเราอาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานขึ้นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

6.            สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

1)           สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณ  เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนให้ข้อมูลที่คุณขอ

2)           สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

3)           สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง และส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ (ก) จะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา และ (ข) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาที่เข้าทำกับคุณ

4)           สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบตรง

5)           สิทธิในการจำกัดการใช้ คุณอาจมีสิทธิขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี

6)           สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7)           สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8)           สิทธิในการร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.            รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่

              1) ชื่อบริษัท:

 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

  989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 เบอร์โทรศัพท์ :  02-610-8333  อีเมล์ : dpoteam@siampiwat.com                                       

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล:

 นายกรุง เหลืองมโนธรรม

 991 อาคารสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 เบอร์โทรศัพท์: 092-559-6149 อี-เมล์: krung.l@siampiwat.com


We want to consider you for professional opportunities that can greatly benefit your career.

To that end, we will store data like your name, email address, and experience both educational and professional. We will inform you if you’re matched to an open offer and contact you with further details.

To comply with data processing regulations, we hereby request your consent to process your data for the purpose of offering you a placement with interested parties. Below, you’ll find the options to provide or deny consent. You can find our privacy policy for more information on how we process and store your data for our services here.
This career page is powered by the recruitment software Manatal. By applying, you acknowledge and accept our Terms & Conditions.