Job Openings Application Support

About the job Application Support

  - รับเรื่องและรับแจ้งปัญหา เช่น Issue/Application Error จาก Users
  - รวบรวมปัญหา บันทึกรายละเอียดไว้แล้วเปิดเป็น Ticket เพื่อส่งให้ทีมที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อ
  - ส่งรายงาน excel ให้กับฝั่ง Vendor ของลูกค้าเพื่อแก้ไขระบบ
  - เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว แจ้งกลับไปที่ Internal Team

Qualifications

  - มี skill ในการสื่อสาร สื่อสารรู้เรื่อง สามารถอธิบายหรือพิมพ์ตอบโต้ได้ตรงประเด็น
  - รับฟัง เข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกจุด
  - สามารถศึกษาระบบ CRM ได้ (หรือมีความรู้พื้นฐานมาก็ยิ่งดี)
  - มีความรู้พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsift Office
  - ประสบการณ์ 0-1 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)