Job Openings Customer Service (Call Center)

About the job Customer Service (Call Center)

รายละเอียดงาน


  • ติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า
  • โน้มน้าวลูกค้าให้ยอมรับข้อเสนอและตกลงรับการบริการของบริษัท
  • ให้ข้อมูลเอกสารที่จำเป็นที่ใช้ในการซื้อ-ขายกับลูกค้าอย่างถูกต้อง
  • จัดตารางนัดหมายในการซื้อ-ขายกับลูกค้า
  • บันทึกข้อมูลการนัดหมายและการซื้อ-ขายอย่างถูกต้องลงในระบบ

 

*****ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์*****

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน Telesale,หรือ Call Center อย่างน้อย 1 ปีสื่อสารภาษาอังกฤษได้พื้นฐาน
  • มีบุคคลิกชอบพูดคุยกับคนอื่น และมีทัศนคติที่ดีในการบริการลูกค้า
  • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารได้กับคนทุกระดับ