Bangkok, Bangkok, Thailand

Programmer/Developer

 Job Description:

Programmer/Developerหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • - วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และความต้องการพัฒนาโปรแกรม และซอฟท์แวร์
 • - เขียน ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์
 • - พัฒนาโปรแกรม ให้ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  
  
 • คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์การใช้ Database : MSSQL, .Net Framework, VueJS, Javascript, Python
 • - หากมีประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยีดังต่อไปนี้ HTML/CSS, MSSQL, MySQL, Mongo DB, Node.js, VueJS, AngularTS,  GoLang, Docker, Python, Flutter, restAPI, Javascript จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด
 • - มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • Contract person : Kitti
  E-Mail : kitti.mart@peopleprofilers.com
  +66 02 460 9287